Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Recreatiewoningaanbod.nl

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Recreatiewoningaanbod.nl tot stand te komen overeenkomst. Recreatiewoningaanbod.nl is een activiteit van Bizzimedia ingeschreven met Kamer van Koophandel nummer 53193253
 2. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.
 3. Een offerte van Recreatiewoningaanbod.nl is vrijblijvend en dertig dagen geldig. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Recreatiewoningaanbod.nl komt tot stand op het moment dat de offerte van Recreatiewoningaanbod.nl schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Recreatiewoningaanbod.nl aanvangen.
 4. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.
 5. Indien opdrachtgever de opdracht aan Recreatiewoningaanbod.nl heeft verleend om deze door Recreatiewoningaanbod.nl te laten uitvoeren, is Recreatiewoningaanbod.nl gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
 6. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan.
 7. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.

 

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

 1. Algemeen
 2. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Recreatiewoningaanbod.nl uit te voeren werkzaamheden.
 3. Recreatiewoningaanbod.nl zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Recreatiewoningaanbod.nl vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
 4. Recreatiewoningaanbod.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Recreatiewoningaanbod.nl de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 6. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Recreatiewoningaanbod.nl is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 7. Recreatiewoningaanbod.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 8. Indien Recreatiewoningaanbod.nl op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Recreatiewoningaanbod.nl vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Recreatiewoningaanbod.nl. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
 9. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
 10. Recreatiewoningaanbod.nl is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Recreatiewoningaanbod.nl zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
 11. Recreatiewoningaanbod.nl spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Recreatiewoningaanbod.nl
 12. Recreatiewoningaanbod.nl heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Recreatiewoningaanbod.nl voor aanspraken van derden ter zake.
 13. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aanRecreatiewoningaanbod.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 14. Recreatiewoningaanbod.nl kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
 15. Recreatiewoningaanbod.nl kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Recreatiewoningaanbod.nl wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
 16. Recreatiewoningaanbod.nl heeft een inspanningsverbintenis op basis van de termijn zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtgever staat jegens Recreatiewoningaanbod.nl in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Recreatiewoningaanbod.nl van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Recreatiewoningaanbod.nl gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.

Artikel 4: Prijs en betaling

 1. Prijzen voor recreatiewoningen worden overeengekomen in de opdrachtbevestiging en zijn derhalve bepaald.
 2. Recreatiewoningaanbod.nl factureert 100% van de courtage nadat de overdracht van de recreatiewoning heeft plaatsgevonden.
 3. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Recreatiewoningaanbod.nl gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Recreatiewoningaanbod.nl vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Recreatiewoningaanbod.nl maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van €2.500,00.
 5. Bij onvoorziene kosten is Recreatiewoningaanbod.nl gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

 Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Recreatiewoningaanbod.nl te vergoeden met een minimum van €2.500,00 exclusief btw. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen.
 2. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Recreatiewoningaanbod.nl gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Recreatiewoningaanbod.nl is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Recreatiewoningaanbod.nl zal hierover melding doen aan opdrachtgever.
 3. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 6. Recreatiewoningaanbod.nl behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 7. Indien een door de opdrachtgever getekende koopovereenkomst, eenzijdig door opdrachtgever wordt beëindigd of niet nagekomen is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten hoogte van 15% over de koopsom exclusief btw, aan de koper.
 8. Indien een door de opdrachtgever getekende koopovereenkomst, eenzijdig door opdrachtgever wordt beëindigd of niet nagekomen is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten hoogte van 2% over de koopsom zoals benoemd in de bemiddelingsopdracht met een minimum bedrag van €2.500,00 exclusief btw aan Recreatiewoningaanbod.nl
 9. In het geval opdrachtgever de recreatiewoning tijdens de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst verkoopt zonder tussenkomst van Recreatiewoningaanbod.nl is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten hoogte van 2% over de koopsom zoals benoemd in de bemiddelingsopdracht met een minimum bedrag van €2.500,00 exclusief btw aan Recreatiewoningaanbod.nl

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Recreatiewoningaanbod.nl is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Recreatiewoningaanbod.nl
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan éénmaal het aan Recreatiewoningaanbod.nl verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.
 3. Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Recreatiewoningaanbod.nl beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Recreatiewoningaanbod.nl beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief.
 5. Recreatiewoningaanbod.nl is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Recreatiewoningaanbod.nl voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 6. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Recreatiewoningaanbod.nl aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
 7. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Recreatiewoningaanbod.nl geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 9. Recreatiewoningaanbod.nl zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Recreatiewoningaanbod.nl is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Recreatiewoningaanbod.nl werken
 10. Opdrachtgever vrijwaart Recreatiewoningaanbod.nl ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Recreatiewoningaanbod.nl. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Recreatiewoningaanbod.nl in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8: Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Recreatiewoningaanbod.nl slechts gebruikt voor interne administratieve doeleinden en het opmaken van verkoopovereenkomsten c.q. notariële documenten.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Recreatiewoningaanbod.nl verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 9: Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Recreatiewoningaanbod.nl zetelt.
 3. Indien Recreatiewoningaanbod.nl op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Versie: januari 2019